Studie - NR°2 DÝCHÁNÍ

Ve spolupráci s naší kolegyní, která vystudovala na České zemědělské univerzitě obor Výživa zvířat a dietetika, jsme na přelomu roku 2018/2019 provedli v rámci její diplomové práce studii ohledně účinnosti dietetického veterinárního přípravku HERBAL HORSE NR°2 DÝCHÁNÍ.

Do experimentální části bylo vybráno celkem 10 rekreačně využívaných koní, z toho 8 koní trpělo různými onemocněními dýchací soustavy a dva koně byli klinicky zdrávi. Bylo provedeno porovnání dechové frekvence (DF).

Koním byla po dobu 28 dní podávána intenzivní bylinná kůra a byla provedena celkem tři měření. První měření proběhlo den před nasazením kůry, druhé čtrnáctý den kůry a třetí dvacátý osmý den kůry.

V jednom dni byla DF měřena celkem dvakrát, jednou v klidu a poté po zátěži. Zátěž byla ve všechny tři měřící dny stejná a byla přizpůsobena fyzické a zdravotní kondici koně.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky DF u všech koní. Koně, kteří nejevili známky onemocnění dýchací soustavy jsou odlišeni šedou barvou.Z tabulky je patrné, že při prvním měření v klidu se v klidové DF zdravého koně (8 – 16 dechů za minutu) pohybovali pouze 2 koně z osmi. U třetího klidového měření se pak mezi tyto hodnoty vešli všichni koně.

Nejvýraznější rozdíly je možné vidět u koně číslo 7, kterému se DF u měření 3 oproti měření 1 v klidu snížila o 25 dechů za minutu a DF po zátěži klesla o 45 dechů za minutu. Vzhledem k tomu, že počasí bylo při obou měřeních velmi podobné, je možné dojít k závěru, že klisna na podávání bylinného přípravku reagovala velmi dobře a její zdravotní stav se značně zlepšil.

V následující tabulce jsou uvedeny základní popisné statistiky pro koně, kteří trpěli onemocněním dýchací soustavy.Při porovnání hodnot v této tabulce je zřejmé, že všechny hodnoty DF mají klesající tendenci. Rozdíly jsou výrazné především u měření 1 a 3, což dokládá, že je vhodné dodržovat doporučenou dvaceti osmi denní délku kůry kvůli její účinnosti.

Ze zjištěných skutečností a vyhodnocení výsledků je možné usoudit, že podávaný bylinný veterinární dietetický přípravek HERBAL HORSE NR°2 DÝCHÁNÍ má pozitivní účinek při léčbě respiračních onemocnění koní.


Celá diplomová práce je ke stažení zde.

Zpět do obchodu